Inici del Contingut

Accés i admissió

Perfil de l'estudiant

Llicenciat/da o graduat/da en Dret.

No obstant això, si el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d'un títol de Llicenciatura o de Grau en Dret és inferior al nombre de places ofertades, s’admetran estudiants que estiguin en possessió d’alguna de les titulacions pertenecients a les Ciencies Socials i Jurídiques, per exemple:

 • Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques
 • Llicenciatura o Grau en Administració Pública
 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
 • Llicenciatura en Ciències del Treball
 • Grau en Treball Social
 • Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Llicenciatura o grau en Ciències Econòmiques
 • Grau en Turisme
 • Llicenciatura o Grau en Criminologia

Aquest estudiantat haurà de cursar els corresponents complements formatius.

 • Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques: Introducció al Dret Civil, Dret de la Persona i Família (12 ECTS)
 • Llicenciatura o Grau en Administració Pública: Introducció al Dret Civil, Dret de la Persona i Família (12 ECTS)
 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans: Dret Constitucional II (6 ECTS) i Dret de la Unió Europea (6 ECTS)
 • Llicenciatura en Ciències del Treball: Dret Constitucional II (6 ECTS) i Dret de la Unió Europea (6 ECTS)
 • Grau en Treball Social: Introducció al Dret Civil, Dret de la Persona i Família (12 ECTS)
 • Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d'Empreses: Dret Constitucional II (6 ECTS) i Dret de la Unió Europea (6 ECTS)
 • Llicenciatura o grau en Ciències Econòmiques: Dret Constitucional II (6 ECTS) i Dret de la Unió Europea (6 ECTS)
 • Grau en Turisme: Dret Constitucional II (6 ECTS) i Dret de la Unió Europea (6 ECTS)
 • Llicenciatura o Grau en criminologia: Dret Constitucional II (6 ECTS) i Dret de la Unió Europea (6 ECTS)

Requisits d'admissió

D'acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis Universitaris oficials de Graus i Màsters de la Universitat de Lleida, les vies d'accés són:

Vies d'accés als Màsters Oficials d'acord amb el Reial decret 1393/2007
ViesObservacions
1) Títol universitari oficial espanyol: - Llicenciatures - Enginyeries - Arquitectures - Enginyeries Tècniques - Arquitectures Tècniques - Graus  
2) Títol universitari estranger homologat. La gestió correspon al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
3) Titulació no homologada però amb un nivell de formació equivalent al títol de Grau espanyol, sempre que el país expedidor del títol el faculti per a l'accés a estudis de Postgrau. La persona interessada haurà de presentar un document emès per la Universitat d'obtenció del títol d'accés o per l'autoritat competent d'aquest país que acrediti que aquest títol permet accedir als estudis de Postgrau. La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El / la coordinador/a del Màster i l'Òrgan responsable del POP hauran de comprovar aquests requisits abans d'admetre a l'estudiantat amb titulació no homologada.

Criteris de selecció

El nombre màxim de places és de 20 estudiants. A causa d'aquesta limitació, el procés de selecció de l'alumnat per a la seva admissió en el Màster Universitari en Ciències Jurídiques es durà a terme d'acord amb els següents criteris:

1. Es prioritzarà els sol·licitants que estiguin en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Dret.

En el cas que el nombre de sol · licitants que estiguin en possessió d'aquestes titulacions sigui superior al nombre de places ofertertades, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes:

 1. Expedient acadèmic: fins a 4 punts
  • Aprovat: 1 punt
  • Notable: 2 punts
  • Excel · lent: 3 punts
  • Matrícula d'Honor: 4 punts
 2. Estar en possessió d'altres titulacions universitàries (diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat): fins a 1,5 punts.
 3. Experiència laboral: fins a 1 punt.
 4. Altres mèrits (coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, col · laboració docent...): fins a 2 punts.
 5. Entrevista personal: fins a 1,5 punts.

Si dos o més sol · licitants obtenen idèntica puntuació i només resta una plaça, s'efectuarà una prova d'accés. Aquesta consistirà en resoldre qüestions generals de l'Ordenament Jurídic espanyol i en la resolució d'un cas pràctic i la seva exposició oral. La persona seleccionada serà aquella que obtingui la millor puntuació, un cop calculada la nota mitjana aritmètica en cadascuna de les proves.

2. Si el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Dret és inferior al nombre de places ofertades s'admetran alumnes que estiguin en possessió d'alguna de les següents titulacions:

 • Llicenciatura o Grau en Ciències Polítiques
 • Grau en Administració Pública
 • Llicenciatura o Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
 • Llicenciatura en Ciències del Treball
 • Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Llicenciatura o Grau en Treball Social
 • Llicenciatura o grau en Ciències Econòmiques
 • Grau en Turisme i Llicenciatura
 • Llicenciatura o Grau en Criminologia.

En el procés de selecció de l'alumnat provinent d'aquestes titulacions se valoraran els següents aspectes:

 1. Expedient acadèmic: fins a 4 punts
  • Aprovat: 1 punt
  • Notable: 2 punts
  • Excel · lent: 3 punts
  • Matrícula d'Honor: 4 punts
 2. Estar en possessió d'altres titulacions universitàries (diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat): fins a 1, 5 punts.
 3. Experiència laboral: fins a 1 punt.
 4. Altres mèrits (coneixement acreditats d' idiomes, publicacions, col · laboració docent ...): fins a 2 punts.
 5. Entrevista personal: fins a 1,5 punts.

Si dos o més sol · licitants obtenen idèntica puntuació i només resta una plaça, s'efectuarà una prova d'accés. Aquesta consistirà en resoldre qüestions generals de l'Ordenament Jurídic espanyol. La persona seleccionada serà aquella que obtingui la millor puntuació.

En tots aquests casos, serà la Comissió d'Estudis del Màster en Ciències Jurídiques la que valorarà les sol · licituds i admissions. També serà aquesta Comissió l'encarregada de resoldre aquells casos que puguin generar algun dubte pel que fa a la seva admissió.En el cas d'estudiantat amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d'admissió inclourà els serveis de suport i assessorament adequats que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. Així, també, disposarà de l''assessorament de la unitat UdLxTothom (UdL per a tothom) que té l'objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra Universitat.