Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

Reconeixement de crèdits


La normativa acadèmica de la UdL sobre graus i màsters estableix el següent:

En el supòsit que l'alumne / a vulgui sol · licitar el reconeixement de crèdits , ha de fer constar en l'apartat corresponent de la sol · licitud de preinscripció , i haurà de presentar la següent documentació:
El pla d'estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent.
Els documents que acreditin les competències adquirides , els continguts formatius realitzats o bé el programa de les assignatures aprovades.

Les sol · licituds de reconeixement de crèdits per als ensenyaments de màster seran resoltes per l'òrgan responsable del POP de la FDE , a proposta de la Comissió d'Estudis del Màster.
Els crèdits reconeguts s'hauran de matricular en el període de matrícula establert per al Màster i s'haurà d' abonar l'import que estableixi el Decret de la Generalitat de Catalunya que fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes (Decret 77/2012_Precio dels serveis acadèmics per al curs 2012-2013).

 

Criteris per reconèixer crèdits en els ensenyaments de Màster

1 . D'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007 , les persones que estiguin en possessió d'un títol de llicenciat, arquitecte o enginyer podran obtenir el reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Màster , tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i el pla d'estudis del Màster sol·licitat.

2 . El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer en un Màster de 60 crèdits a persones que accedeixin amb un títol de llicenciat, arquitecte o enginyer és de 30 crèdits. Si , a més està en possessió del títol de doctor, el màxim serà de 45 crèdits. El treball de final de màster s'haurà de realitzar obligatòriament.

En cap cas els treballs de final de grau o màster poden ser objecte de reconeixement de crèdits.
 

Experiència professional


Es podran reconèixer fins a un màxim de 9 crèdits ECTS a aquells alumnes / a que acreditin:
Haver exercit la professió d'advocat o de procurador durant un mínim de 3 anys . Les assignatures susceptibles de reconeixement seran aquelles del mòdul obligatori i del mòdul optatiu del pla d'estudis del Master respecte de les que el / la alumne / a acrediti coneixements adquirits al llarg de la seva experiència professional .
Haver treballat en l'àmbit de la funció pública durant un mínim de 3 anys . Les assignatures susceptibles de reconeixement seran , igualment , aquelles del mòdul obligatori i del mòdul optatiu respecte de les que el / la alumne / a acrediti coneixements adquirits al llarg de la seva experiència professional.

El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora qualificació , per això no computen a l'efecte de fer el barem de l' expedient.