Inici del Contingut

Preguntes freqüents sobre el màster

Sobre el màster

1. QUI POT CURSAR EL MÀSTER?

Poden cursar el Màster els llicenciats i graduats en Dret i també els llicenciats i graduats en altres disciplines de las Ciències Socials (vegi’s pàgina web, pestanya: perfil de l'estudiant). Els estudiants que disposin d’una titulació diferent a les ressenyades en aquest apartat podran consultar la seva situació particular amb la coordinadora del màster.

2. QUINES SÓN LES VIES D’ACCÉS AL MÀSTER?

 • Via 1: Titulats del sistema universitari espanyol (no necessàriament de nacionalitat espanyola).
 • Via 2: Titulats en altres sistemes universitaris que han homologat el seu títol al sistema universitari espanyol. Juntament amb la documentació que presenten tots els candidats, els que accedeixin per aquesta via han d’afegir una fotocòpia autenticada o compulsada de l’homologació del seu títol.
 • Via 3: Titulats en altres sistemes universitaris que no hagin homologat el seu títol al sistema universitari espanyol. Tenen un requisit extra:
  • Han de presentar un document de la seva universitat d’origen (o de les autoritats competents del seu país) en el qual s’indiqui que els estudis que el candidat ha obtingut li permetran accedir a uns estudis de postgrau al país on s’ha titulat.
  • Aquest document es IMPRESCINDIBLE, atès que és la única manera que té la Universitat de Lleida de saber si els estudis que presenta un candidat tenen realment el nivell d’uns estudis de llicenciatura/grau. 

3. COM ES REALITZA LA PREINSCRIPCIÓ?

Exclusivament a través del web del màster de la UdL, en el termini que s’hi fixa (www.cienciesjuridiques.udl.cat).

Des que s’envia el formulari via web, els estudiants tenen un termini de 10 dies per entregar la documentació en formato paper i signada, un cop realitzada la preinscripció, per això si no poden entregar-la presencialment a la Secretaria del Centro, hauran d’enviar-la per correu postal o a través d’un sistema de missatgeria.

La direcció on s’ha d’enviar la documentació és la següent:

SECRETARIA ACADÈMICA
FACULTAT DE DRET I ECONOMIA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Carrer: Jaume II, nº 73
25001 Lleida (Espanya)

Al final de l’aplicatiu de la preinscripció s’indiquen les instruccions per tal de procedir al pagament de la taxa de preinscripció, mitjançant targeta de crèdit, via web.

Quina documentació s’ha de presentar amb l’imprès de preinscripció?

La documentació necessària per sol·licitar l’admissió al Màster Oficial és:

 • Copia autenticada del Títol que l’habilita a accedir al Màster
 • Copia autenticada del Certificat académic oficial del expedient acadèmic
 • DNI / NIE / Passaport
 • Currículum vitae, altres mèrits (per a reconeixement de crèdits).
 • Resolució favorable a la Comprovació del Nivell de Formació per al cas d’accedir amb estudis universitaris aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior (consulti pregunta 2 (via 3 d’accés al màster, així como a l’apartat  “ALUMNES ESTRANGERS” de la nostra web).
 • Documentació addicional sobre coneixements d’idiomes

4. COM ES PAGA LA MATRÍCULA?

 • Si l’alumne té compte corrent a Espanya: mitjançant domiciliació bancària. És possible el pagament fraccionat.
 • Si no té compte corrent a Espanya: es pot pagar per paypal 

5. QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE UN MÁSTER OFICIAL I UN TÍTOL PROPI DE MÀSTER?

El Màster en Ciències Jurídiques és Oficial, dóna dret al títol de Màster Universitari i dóna accés als estudis de Doctorat.

S’entén per Màster Oficial el conjunto d’ensenyaments reglats de postgrau amb validesa en tot el territori nacional i a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Els Màsters Oficials tenen efectes acadèmics plens i habiliten, en el seu cas, bé per realitzar activitats de caràcter professional regulades, bé per realitzar recerca. Per accedir a un Màster Oficial es requereix el rang acadèmic de Llicenciat, Diplomat o equivalent, o de Graduat en el nou sistema d’Educació Superior. El període de duració d’un Màster és d’entre 1 o 2 anys i s’haurien de realitzar entre 60 i 120 crèdits ECTS.

S’entén per Màster Propi d’una universitat aquells programes que són aprovats per la pròpia Universitat fent ús de la seva autonomia i que estan orientats a la formació contínua dels professionals, oferint un tipus de formació més flexible i diversificada, d’acord a les demandes de la societat. Per accedir és requisit posseir el títol de Grau o les titulacions de Llicenciat, Arquitecte, o Enginyer. En determinats casos es pot accedir amb una Diplomatura o Enginyeria Tècnica. Per les seves característiques, aquesta formació no dóna accés als estudis de Doctorat.

6. ES POT FER EL MASTER OFICIAL SENT DIPLOMAT O S'HA DE SER LLICENCIAT O GRADUAT?

Per accedir a un Màster Oficial és necessari estar en possessió d’un títol universitari. En concret, per cursar el Màster de Ciències Jurídiques és necessari complir els requisits precisats al web del màster

7. SI ES TÉ ALGUNA ASSIGNATURA PENDENT PER ACABAR LA CARRERA ES POT FER LA MATRÍCULA DEL MÀSTER?

No, per poder accedir al Màster és necessari estar en possessió d’un títol oficial universitari. Si vostè finalitza la carrera un cop tancat el termini de matriculacions, podria sol·licitar la seva admissió fora de termini, si queden places vacants, mitjançant una instància a la coordinació del Màster.

8. COM ES POT ACREDITAR EL TÍTOL, SI ENCARA NO ES POSEEIX FÍSICAMENT, PER HAVER FINALITZAT LA CARRERA RECIENTMENT?

Mitjançant certificació supletòria, o mitjançant el justificant d’haver pagat els preus públics del títol.

9. QUIN ÉS EL NÚMERO MÍNIMO DE CRÈDITS DELS QUALS S’HA DE MATRICULAR AL MÁSTER OFICIAL?

Els crèdits mínims a matricular segons les modalitats de dedicació, seran les següents:

 1. a) Matrícula a Temps Complet:
  • Tindrà la consideració d’estudiant a temps complet aquell que es matriculi dels 60 crèdits ECTS que el composen, sent aquest el règim ordinari dels estudiants admesos per iniciar estudis de Màster.
 2. b) Matrícula a Temps Parcial:
  • Tindrà la consideració d’estudiant a temps parcial aquell que es matriculi en un número de crèdits superior o igual a 20 crèdits.

L’alumnat de nou ingrés que pretengui seguir estudis a temps parcial haurà de sol·licitar aquesta modalitat dins del termini oficial de matrícula.

10. QUANT COSTA EL MÀSTER?

Els preus per crèdit són els establerts mitjançant el Decret de la Generalitat. Es detallen a la plana d'inici de la web.

11. ES POT CANVIAR UNA ASSIGNATURA DEL MÀSTER UN COP MATRICULAT? QUÈ S’HA DE FER?

Al Màster en Ciències Jurídiques no és possible el canvi de matrícula en cap cas.

12. BEQUES PER ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL

Els Màsters Oficiales, a l’igual que qualssevol altra titulació oficial, es beneficien de les beques ofertes pel Ministeri d’Educació. A més hi ha altres organismes que ofereixen beques i ajudes als estudiants de Màster. Pot consultar les beques que pot sol·licitar al nostre web: (pestanya de beques i ajudes).