Inici del Contingut

Objectius i competències

Competències generals 

 • (CG1) La persona titulada en el Màster serà capaç d'integrar els coneixements i avenços de la ciència jurídica en la seva actuació professional, amb actitud reflexiva i crítica, prenent decisions a partir d'una anàlisi dels problemes en entorns nous o poc coneguts o dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris).
 • (CG 2) La persona titulada en el Màster serà capaç d'assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en l'àmbit de les ciències jurídiques.
 • (CG 3) La persona titulada en el Màster serà capaç de transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica o de l'àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • (CG 4) La persona titulada en el Màster adquirirà l'autonomia suficient per participar en projectes d'investigació i col · laboracions científiques dins de  l'àmbit de les ciències jurídiques, en contextos interdisciplinaris i, si s'escau, amb un alt component de transferència del coneixement.
 • (CG 5) La persona titulada en el Màster serà capaç de desenvolupar habilitats lingüístiques en el maneig de la terminologia jurídica en una llengua estrangera (anglès).
 • (CG 6) La persona titulada en el Màster serà capaç de desenvolupar competències tecnològiques avançades per al coneixement del dret i per a la seva aplicació pràctica, particularment en l'accés, maneig i utilització de bases de dades jurídiques.

Competències específiques 

 • (CE 1) La persona titulada en el Màster adquirirà un coneixement avançat sobre el status quæstiones del Dret Públic espanyol i europeu vigent.
 • (CE 2) La persona titulada en el Màster adquirirà un coneixement avançat sobre el status quæstiones del Dret Privat general i especial vigent.
 • (CE 3) La persona titulada en el Màster serà capaç d'identificar nous desafiaments jurídics derivats de problemes complexos per tal de formular judicis i elaborar propostes originals que ofereixin alternatives noves i / o diferents en la recerca de solucions.
 • (CE 4) La persona titulada en el Màster serà capaç d'identificar i seleccionar les fonts d'informació rellevants i especialitzades, tant jurisprudencials com doctrinals i legals, que faciliten la sistematització de la informació dins l'àrea de coneixement estudiada.
 • (CE 5) La persona titulada en el Màster serà capaç d'aprendre la dimensió ètica i social del dret, reconeixent i aplicant principis i valors fonamentals de l'ordenament jurídic propi d'un Estat social i democràtic de dret, assenyaladament la igualtat i els valors de la pau i la justícia.
 • (CE 6) La persona titulada en el Màster serà capaç d'utilitzar els mètodes i tècniques d'investigació jurídica, tant en el vessant de l'aplicació (interpretació i argumentació), com en la de la reflexió crítica i doctrinal sobre l'adequació (la validesa i vigència) de les normes jurídiques.