Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Estructura

PLA D’ESTUDIS

MÒDUL

60 CRÈDITS ECTS

IMPARTICIÓ DE DOCENCIA

Obligatori

30

1r i 2n semestre

Optatives

18

1r i 2n semestre

Treball Final de Master

12

2n semestre

Contingut dels mòduls i distribució de les assignatures per semestre.

OBLIGATORIES

Assignatura

Crèdits

Drets fonamentals: dimensió interna, europea e internacional

6

Dret Privat Patrimonial

6

Dret, empresa i mercat

6

Política criminal i sistema de justícia penal.

6

Metodologia de la investigació de la ciència jurídica

6

Treball Final de Màster

12

 

MÒDUL OPTATIU: DRET D’EMPRESA

Assignatura

Crèdits

Comparative Introduction to Business Law and Global Market

3

Dret privat de la contractació

3

Dret de la competència en les relacions comercials nacionals i comunitàries

3

Anàlisis comptable de la insolvència empresarial

3

Dret de la contractació laboral

3

Fiscalitat internacional de l’empresa.

3

 

MÒDUL OPTATIU: DRET INTERNACIONAL I DE LA UNIÓ EUROPEA

Assignatura

Crèdits

European Private International Law

3

L’acció exterior de la Unió Europea

3

L’Europa social: política social i d’ocupació

3

Dret penal internacional i delinqüència transnacional

3

Polítiques econòmiques i de convergència en la Unió Europea

6

.